czwartek, 25 czerwca 2015

FOTOinformator 6/2015  'na półce i w galerii'

Skończyła się wiosna a wraz z nią wysyp fotograficznych nowalijek. Kilka mniej lub bardziej spektakularnych premier sprzętowych, czasem tylko lifting tego, co wcześniej dobrze już znane. Producenci tradycyjnych aparatów fotograficznych coraz bardziej czują na plecach oddech konstruktorów smart fonów. To one wypierają z rynku tanie kompakty a także, coraz częściej, również ten droższy – bardziej skomplikowany - sprzęt. Czy w ten sposób poprawia się jakość fotografii, która uprawia już każdy? Chociaż parametry techniczne aparatów w telefonie stoją na coraz wyższym poziomie to przecież nie tylko one decydują o jakości zdjęć – to przede wszystkim zasługa tego, co w głowie fotografa.

 W galeriach też spore poruszenie – oto w Warszawie skończył się już ósmy Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, który po pewnych perturbacjach, mam nadzieję minionych, wrócił i ma się całkiem dobrze. Gościem specjalnym tegorocznej edycji WFFA była fotografia twórców z Islandii, właściwie nam zupełnie nie znana. Łódź, Kraków, Wrocław to miejsca kolejnych fotograficznych festiwali. Coraz bardziej interesująca staje się oferta wielu galerii fotografii, na przykład Leica Gallery w Warszawie. To tu właśnie jest okazja zobaczyć fotografie Steve’a McCurry – oby takich „okazji” było coraz więcej.

A kto może – dziś  to niezbyt trudne – powinien wybrać się do Arles. Już 6 lipca rozpoczyna się tam tradycyjny Recontres d’Arles – jeden z najbardziej uznanych europejskich festiwali fotografii. Macie czas do 20 sierpnia, choć najciekawsze spotkania są zwykle w pierwszym tygodniu festiwalu. Do zobaczenia.
Zbigniew Włodarski - redaktor naczelny
 *-*
do poczytania  ISSUU
do ściągnięcia Google Drive

*-*


New on the shelf and in the gallery
Spring ended and with it the photographic rash of early vegetables. Several more or less spectacular premier hardware, sometimes only lift what earlier already well known. Manufacturers of cameras increasingly feel the breath on the back constructors' smart phon. They displace from the market cheap CDs as well as, increasingly, also is expensive - more complex - equipment. Is this the way to improve the quality of photographs, which grows longer each? While the technical parameters of the camera in the phone stand a higher quality is not just they determine the quality of images - was mainly driven by what is in the mind of the photographer.
 The galleries also quite a stir - here in Warsaw ended in eighth Warsaw Festival of Art Photography, which after some perturbations, I hope the past, returned and is doing quite well. The special guest of this year's edition was a photograph WFFA artists from Iceland, actually we completely unknown. Lodz, Krakow, Wroclaw is a place next photographic festivals. More and more interesting it becomes offer many galleries of photographs, for example, the Leica Gallery in Warsaw. This is where there is an opportunity to see photographs by Steve McCurry - may such "opportunity" was more and more.
And who can - today is not too difficult - you should go to Arles. Already on July 6 begins where traditional Recontres d'Arles - one of the most acclaimed European photography festivals. You have until August 20, but the most interesting meetings are usually in the first week of the festival. See you later.